Padėkos diena 2010

      2010 m. gegužės 25 d. Kučiūnų pagrindinėje mokykloje vyko smulkiojo projekto fondo projektas iš Europos regioninės plėtros fondo „Vaikų, jaunimo ir vyresniosios kartos, gyvenančios abipus sienos, kultūriniai mainai“. Šventėje dalyvavo ne tik Kučiūnų pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai, kiti bendruomenės nariai, bet ir svečiai iš Lenkijos: Krasnavo Adomo Mickevičiaus pagrindinės mokyklos atstovai bei vyskupo A. Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose delegacija. Į šventę atvyko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Kazlauskienė, Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebonas R. Venslova, seniūnijos seniūnė L. Marcinkevičienė bei kiti svečiai.
       Renginį vedė Kučiūnų pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja R. Stankauskienė. Jai talkino auklėtiniai Giedrius Petrauskas ir Greta Gavinavičiūtė. Internetinės svetainės forma buvo pristatomi svečiai, dalyviai, renginiai ir kt..
      Šventė prasidėjo mokyklos himnu. Vėliau buvo iškilmingai įneštos vėliavos. Renginio metu klausėmės mokyklos choro atliekamų dainų (vad. muzikos mokytojas Juozas Pileckas), grožėjomės mokyklos šokėjomis (vad. kūno kultūros mokytoja Gražina Kupčiūnienė). Atlikėjai buvo pasipuošę iš projekto lėšų įsigyta nauja apranga. Šventės metu džiaugėmės nauja įgarsinimo aparatūra ir lauko scena, kurias taip pat įsigijome iš projekto lėšų.
      Šiltus sveikinimo žodžius ir muzikines programėles skyrė svečiai iš Krasnavo bei Seinų. Renginio vedėjai Romai Stankauskienei, paskelbus forumą, savo įspūdžius apie vykdomą projektą išsakė Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebonas R. Venslova.

Metodinė diena ,,Paauglių elgesio problemos ir jų sprendimai''

       Balandžio 2 dieną Kučiūnų pagrindinėje mokykloje vyko metodinė diena ,,Paauglių elgesio problemos ir jų sprendimai“.
       Mokykloje dirbanti psichologė Asta Čėsnienė skaitė pranešimą ,,Paauglių elgesio problemos ir jų sprendimo būdai“. Paauglystė – tai pereinamasis laikotarpis nuo vaikystės į suaugusių žmonių amžių, nuo žaidimų, nerūpestingo gyvenimo prie atsakomybės, savarankiškumo. Supažindino su paauglystės psichologinių ypatumų charakteristika, nurodė šio amžiaus prieštaringumus, aptarė paauglių keliamus uždavinius.
       Vienas iš būdų sužadinti mokinių smalsumą ir kelti mokymosi motyvaciją yra šiuolaikinės naujos informacinės technologijos. Nuolat besikeičiančios informacinės technologijos tampa vis labiau pasiekiamomis mokytojams, todėl jiems iškyla uždavinys - sugebėti įvaldyti šias technologijas ir efektyviai jas naudoti ugdymo procese. Šiuo tikslu informacinių technologijų mokytojas Saulius Jarmala vedė praktinį užsiėmimą ,, Interaktyvi lenta - mokytojo pagalbininkė“. Jis supažindino su šios lentos naudojimu ugdymo procese. Mokytojas parodė, kaip galima efektyviai naudoti interaktyvią lentą per įvairių dalykų pamokas. Supažindino, kaip ši technologija padidina besimokančiųjų motyvaciją bei padaro mokymo procesą efektyvesniu, jį praturtindama įvairiomis vaizdžiomis ir interaktyviomis priemonėmis.
       Naujas požiūris į mokymąsi reikalauja iš mokytojo tokių išsilavinimo savybių, kaip lankstumas, profesionalumas, gebėjimas nuolat tobulėti, įgyti naujas kompetencijas, mokėjimas atlikti savo naują pagalbininko, patarėjo ir skatinančių motyvaciją mokymosi aplinkų kūrėjo funkciją. Tokius įgūdžius mes stengėmės įgyti metodinės dienos metu.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Goberienė

Šimtadienio šventė

      Vasario mėnesį mokykloje vyko tradicinė Šimtadienio šventė, kuri buvo skirta priminti 11-osios laidos dešimtokams, kad iki paskutinio skambučio liko mokytis šioje mokykloje tik 100 dienų. Renginį organizavo devintos klasės mokiniai, jų auklėtoja ir PU grupės pedagogė. 
      Šventė prasidėjo triukšmingu devintokų įsiveržimu į dešimtokų klasę. Antrojo aukšto koridoriuje jų laukė „Pragaras“. Kaip tikri nusikaltėliai, mokykloje išbuvę beveik 10 metų, dešimtokai turėjo pripažinti padarytas nuodėmes ir jas nuplauti pragaro tauriuoju gėrimu „Smala“.
      Nusileidę laiptais, dešimtokai pateko į „Skaistyklą“. Pirmojo aukšto koridoriuje juos pasitiko angelai, kurie „stebuklingomis lazdelėmis“ apvalė užsilikusias nuodėmes. Įveikę paskutinę kliūtį, pagaliau šventės kaltininkai pateko į „Rojaus sodą“.
      Skambant „Mokyklinio valso“ melodijai, mokytojai ir mokiniai rinkosi į muzikos kabinetą. Devintokai su dešimtokais sušoko mokyklinį, bet ne paskutinį valsą.
      Šventinis vakaras prasidėjo devintokų eilėmis, skirtomis dešimtokams. Toliau kalbėjo pirmoji mokytoja R. Goberienė, klasės auklėtoja L. Pileckienė. Kad būtų ateity gyvent lengviau, devintokai dešimtokų auklėtojai įteikė kalendorių su gražiausiomis mintimis apie gyvenimą, nuoširdžiais mokytojų palinkėjimais.
      Sekanti šventės dalis buvo pavadinta „Bendrai paėmus, atskirai padėjus“. Jos metu artimiau susipažinome su šventės kaltininkais – dešimtokais. Už nuopelnus jie buvo apdovanoti medaliais, kuriuos įteikė atvykusi „Lietuvos scenos žvaigždė – Marijonas Mikutavičius“.

Išvyka į Lenkiją

       Kučiūnų pagrindinės mokyklos 6-7 klasių mokiniai dalyvavo Lenkijos Pockūnų pagrindinės mokyklos vykdomame projekte Lenkijos – Amerikos Laisvės Fondo Programa “Bendra kalba”. Šio projekto metu Kučiūnų pagrindinės mokyklos mokiniai susipažino su mokiniais iš Pockūnų ir Krasnovo mokyklų.
      Tai buvo ketvirtas šio projekto renginys. Šio projekto metu buvo kalbama tik angliškai.
      Susitikimų metu kiekviena mokykla pristatinėjo savo mokyklas ir kaimus. Paskutinio susitikimo metu mokykla turėjo parengti vaidinimą anglų kalba.
      Pasibaigus renginui mokiniai pasivaišino šeimininkų paruoštomis vaišėmis, pasidalino mintimis.

Pelenų diena

      2010 m. vasario 17 d. pirmoji diena po Užgavėnių. Ji vadinama Pelenų diena. Šią dieną bažnyčioje šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką tiesą: „Iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“. Ši diena laikoma ir pirmąja pavasario diena, mat Užgavėnių metu būna išvaroma žiema.
       Nuo šios dienos prasideda gavėnios periodas, kai negalima valgyti mėsos. Jis trunka iki pat Velykų. Sakoma, kad šiuo periodu negalima valgyti mėsos, o tik tai, kas nuo Užgavėnių tarp dantų liko.
        Ir mes ką tik išviję žiemą, po atostogų, sugrįžome į mokyklą, kaip tik Pelenų dieną. Mes, visi pradinių klasių mokinukai, nutarėme šią dieną paminėti. Po dviejų pamokų išsiruošėme į bažnyčią. Kunigas laikė šv. Mišias. Įdėmiai klausėmės kunigo pamokymų ir šventojo Rašto tiesų. Mišių eigoje, kai kunigas pašventino pelenus, mes išsirikiavome į dvi eiles ir ėjome kunigo link, o jis kiekvienam ant galvos pabėrė pelenų. Tai padarė mums didelį įspūdį.

Surinkti turinį