LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Spausdinimo versija

             LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLA

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. KUČV1-44

Kučiūnai

 

Vadovaudamasi Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372:

1. T v i r t i n u  Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Direktorė                                                                                            Alvyra Bakšienė

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos

                                                                          direktoriaus 2020 m. kovo 25 d.

                                                                                                                                                                 įsakymus Nr. KUČV1-44

 

LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau - Nuotolinis mokymas) parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372.

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

3. Mokiniai, besimokantys Nuotolinio mokymo forma, mokosi reguliariai 5 dienas per savaitę pagal tvarkaraštį sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį, užduotis atlieka jiems palankiu metu ir atsiskaito dalykų mokytojams pagal sutartas formas.

4. Mokinių nuotolinio mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne (toliau - TAMO).

5. Informacija apie Nuotolinį mokymą mokinių tėvams (globėjams) teikiama mokyklos internetinėse erdvėse, telefonu, raštu.

6. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba;

6.2. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai (teorinė ir/ar praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, ugdymo(si) ir įgūdžius lavinantys pratimai);

6.3. Nuotolinė konsultacija – tai internetinėje erdvėje mokytojo teikiama konsultacija mokiniams pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį ar susitarus individualiai.

6.4. Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį.

 

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

 

7. Nuotolinio mokymo organizavime dalyvaujančių asmenų funkcijos.

7.1. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius):

7.1.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais

7.1.2. padeda spręsti iškilusias problemas.

7.2. TAMO administratorius:

7.2.1. suteikia pagalbos mokiniui specialistams, mokiniams ir tėvams pagal poreikį jungimosi prie elektroninio dienyno asmeninius raktus bei vaiko indentifikavimo kodus;

7.2.2. konsultuoja pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, tėvus, sprendžia iškilusias technines problemas.

7.3. Dalyko mokytojas:

7.3.1. vadovaudamasis atnaujintomis Bendrosiomis programomis, mokomojo dalyko ilgalaikiu planu, tvarkaraščiu, metodinėmis rekomendacijomis, įvairiomis ugdymosi aplinkomis (elektroninėmis pamokomis, kita mokymosi medžiaga, šaltiniais, mokinių turimais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais ir pan.)sistemingai rengia, atnaujina, papildo nuotolinio ugdymo(si) medžiagos - pamokų rinkinius;

7.3.2. patalpinapamokosmedžiagą, sistemingaipildoirtvarko TAMO, vadovaudamiesi bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu;

7.3.3. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus. Vertinimus už darbus, komentarus, rekomendacijas ne vėliau kaip per 3 dienas surašo į TAMO;

7.3.4. stebi mokinių pasiekimus, prisijungimus, dalyvavimą konsultacijose;

7.3.5. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių;

7.3.6. informuoja klasės auklėtoją, administraciją apie mokinius, kurie neatlieka užduočių ar nesijungia prie nurodytos aplinkos, nesikonsultuoja.

7.4. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja:

7.4.1. tėvams elektroniniu būdu pateikia užduotėles, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose, gali parengti 15–20 minučių tematinius vaizdo filmus pagal ugdymo programą su tam tikromis užduotimis, atitinkančiomis vaikų amžių.

7.4.2. susitaria su tėvais, kokiu būdu tėvai atliktų užduočių nuotraukas ar informaciją apie vaikų veiklą namuose pateiks mokytojai, kad mokytojas matytų rezultatus. Nuolat bendrauja su tėvais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija.

7.4.3. sistemingai pildo dienyną;

7.4.4. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių;

7.4.5. informuoja mokyklos administraciją apie mokinius, kurie neatlieka užduočių, nedalyvauja mokytojos siūlomoje veikloje.

7.5. Pagalbos mokiniui specialistai:

7.5.1. Specialusis pedagogas, logopedas teikia individualias ir grupines konsultacijas, TAMO talpina medžiagą, užduotis pagal pritaikytas ir individualizuotas programas besimokantiems mokiniams, tikrina, komentuoja mokinių atliktas užduotis, bendrauja su mokinio tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais;

7.5.2. Socialinis pedagogas TAMO, mokyklos interneto svetainėje talpina mokiniams aktualią medžiagą;

7.5.3. bendrauja su mokinio tėvais, mokiniais, teikia konsultacijas telefonu;

7.5.4. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, kitomis institucijomis, klasių auklėtojais;

7.5.5. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių,

7.6. Mokinys:

7.6.1. kiekvieną dieną asmeniniu prisijungimo vardu jungiasi prie TAMO, susipažįsta su patalpinta pamokos medžiaga, mokytojų nurodymais, patarimais;

7.6.2. stebi, klauso, analizuoja mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu;

7.6.3. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;

7.6.4. laiku atlieka ir atsiskaito užduotis;

7.6.5. konsultuojasi su mokytoju, stebi savo pažangumą ir pasiekimus;

7.6.6. prisiima atsakomybę už savo mokymąsi;

7.6.7. laikosi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių.

7.7. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai):

7.8.1. užtikrina, kad vaikas (globotinis):

7.8.1.1. kiekvieną dieną jam patogiu laiku prisijungtų prie TAMO;

7.8.1.2. atliktų mokytojų pateiktas užduotis ir laiku atsiskaitytų;

7.8.2. telefonu, elektroniniu paštu, TAMO žinutėmis nuolat bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, administracija, pagalbos mokiniui specialistai, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

7.8.3. neturintys jokių galimybių užtikrinti vaiko prisijungimo prie interneto, bendraudami su klasių auklėtojais/mokyklos administracija ir laikydamiesi būtiniausių Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų, atvyksta į mokyklą nurodytu laiku ir paima spausdintas užduotis bei grąžina atkliktas; 

7.8.4. stebi mokinio pažangumą, įvertinimus TAMO.

7.9. Nuotolinio mokymo organizavimo kuratoriai - klasių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojas:

7.9.1. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;

7.9.2. Besimokančių priešmokyklinio ugdymo ir 1-10 klasių mokinių lankomumo apskaitą tvarko pagal prisijungimo prie TAMO, elektroninio pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia mokantys mokytojai. Iki nurodytos datos parengia pusmečio ir metų mokinių lankomumo ataskaitas.

8. Nuotolinį mokymą mokykla vykdo internetinėse erdvėse (TAMO prieigoje, uždarose Facebook, Messenger, Skype grupėse, elektroniniais laiškais ir kt.) pavienio ir grupinio mokymo forma.

9. Nuotolinio mokymo internetinėse erdvėse organizavimo eiga:

9.1. Mokytojas:

9.1.1.  iškomunikuoja darbo principus, pamokų temas, klasės bei namų darbus;

9.1.2. pildo TAMO, nurodydamas reikalingą mokomąją medžiagą, užduotis, nustato atlikimo terminą ir trukmę bei vertinimo kriterijus;

9.2. mokytojai, vaikai ir tėvai (globėjai) žinučių pagalba bendrauja rūpimomis temomis individualiai, klasės ar mokyklos lygiu;

9.3. užsiėmimas (pamoka) internetinėje erdvėje vyksta ne daugiau kaip 20-25 minutes.

10. Grįžtamojo ryšio organizavimas:

10.1. mokytojas:

10.1.1 ištaiso mokinių užduotis, jas pakomentuoja bei įvertina, jei reikia, grąžina atgal pasitaisyti;

10.1.2. matydamas kiekvieno mokinio mokymosi progresą, suteikia jam efektyvią pagalbą individualiai, skirdamas papildomas užduotis;

10.13. siunčia užduočių atsakymus, sprendimus ir ištaisytus individualius darbus su paaiškinimais.

11. Galutiniai duomenys fiksuojami TAMO (lankomumas, vertinimai, užduočių atlikimo reikalavimai/komentarai, pagyrimai ir pastabos).

III SKYRIUS

 VERTINIMAS

12. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus ir kiekvieno dalyko mokytojo parengtus vertinimo kriterijus.

13. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis vertinimas.

14. Minimalų įvertinimų skaičių per pusmetį – atsiskaitomųjų darbų/privalomų testų skaičių numato kiekvieno dalyko mokytojas. Mokinys privalo atsiskaitomuosius darbus atsiųsti per 1 savaitę nuo mokytojo nurodytos atsiskaitomojo darbo datos, tačiau ne vėliau kaip likus savaitei iki pusmečio (mokslo metų) pabaigos.

15. Mokiniui, neatsiuntusiam atsiskaitomojo darbo užduočių ar neatlikusiam privalomo testo per vieną savaitę nuo mokytojo nurodytos datos, TAMO įrašomas neigiamas vertinimas. Komentarų skiltyje mokytojas nurodo, kad užduotis neatlikta. Atsiskaitomąjį darbą mokytojas ištaiso ne vėliau kaip per 3 dienas nuo atsiskaitomojo darbo atsiuntimo dienos.

16. Kiekvienos pamokos namų darbai, užduotys vertinami nuolat, sistemingai, komentarai, įvertinimai TAMO rašomi ne vėliau kaip per 2 dienas peržiūrėjus ir ištaisius kiekvieną darbą.

17. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma TAMO: mokinių įvertinimai, komentarai, pastabos, rekomendacijos.

18. Mokinio mokymosi pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui fiksuojami bei kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

19. Mokinio mokymosi pasiekimų fiksavimas baigiantis ugdymo laikotarpiui, kiti detalūs mokyklos susitarimai dėl mokinių pažangos ir pasiekimo vertinimo reglamentuoti Lazdijų r. Kučiūnų 2019-2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planuose,  patvirtintame 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. KUČV1 – 119.

IV SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymus ir įsigalioja 2020 m. kovo 30 dieną