NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TAISYKLĖS

Spausdinimo versija

 

LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

2020 m. kovo 25 d. Nr. KUČV1 - 43

Kučiūnai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ patvirtintomis rekomendacijomis, dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu:

t v i r t i n u   Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos nuotolinio mokymo(si) taisykles.

Direktorė                                                                                                           Alvyra Bakšienė

 

 

       PATVIRTINTA                                                    

       Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos

       direktoriaus 2020 m. kovo 25 d.

                                                              įsakymu Nr. KUČV1-43

 

LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos nuotolinio mokymo(si) taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.

2. Mokyklos technologinės galimybės – 90 procentų mokinių turi IT priemones (kompiuterius, planšetes, dalis - išmaniuosius telefonus), internetinį ryšį, gali jungtis ir mokytis bei bendrauti nuotoliniu būdu. Neturintiems 10 procentų šių priemonių bus suteikta galimybė naudotis mokyklos kompiuterine technika pagal sutartis ir perdavimo aktus.

3.Nuotolinis mokymasis – mokymasis, kai mokinys ir mokytojas yra atskirti laike ir erdvėje (mokymas(is) pasirinktu laiku ir pasirinktoje vietoje). Besimokantieji reguliariai (jiems patogiu) būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, jungiasi prie virtualiosios mokymosi aplinkos ir nuosekliai mokosi, atlikdami pateiktas užduotis ir savarankiškai mokydamiesi bei konsultuodamiesi su mokytoju sinchroniniu ar asinchroniniu būdu.

4. Nuotolinė pamoka – pagal pamokų tvarkaraštį mokiniai ir mokytojai būdami skirtingose vietose, naudodamiesi nurodytą informacinės komunikacijos priemonę ir technologiją, susijungia į grupę mokymuisi. 

5. Nuotolinis mokymas vykdomas realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

Sinchroninis mokymasis– mokiniai ir mokytojas dalyvauja užsiėmime per atstumą, tačiau tuo pačiu metu naudojant nuotolinio bendravimo priemones.

Asinchroninis mokymasis– mokiniai ir mokytojai dirba skirtingu laiku, bendraudami pasirinktoje mokymo(si) aplinkoje, kurioje vyksta mokymosi procesas (pateikiama mokymosi medžiaga, užduotys, vertinimas) ir mokymosi proceso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas.

6. Šios ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės galioja iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

 

II. NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

7. Pirmojo užsiėmimo metu mokiniai supažindami su nuotolinio mokymosi ypatumais, tvarka, tvarkaraščiu, informacija, susijusia su mokymosi turinio pasiekiamumu, mokymosi organizavimo būdais bei nuotolinio mokymosi technologijomis ir priemonėmis.

8. Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja paskirti skaitmeninių technologijų administratorius ir IKT koordinatorius, kurio kontaktai patalpinti e. dienyne.

9. Mokytojai, pagalbos specialistai ir administracija yra įgiję technologijų ir informacijos valdymo kompetencijas, išklausę vebinarus apie nuotolinį mokymą.

10. Naudojamos nuotolinės mokymosi aplinkos: elektroninis dienynas ,,Tamo dienynas“ – pagrindinė mokymosi aplinka. Taip pat naudojamos ugdymo platformos – Eduka.lt; Ema pratybos, Emokykla, Ugdymo sodas ir kt..

11. Teorinė ir ugdymuisi reikalinga medžiaga naudojama iš vadovėlių, dienyne nurodant konkrečias užduotis, temas ir puslapius. Taip pat pateikiamos nuorodos į internetines mokomąsias svetaines, kuriose galima rasti su konkrečia tema susijusią teoriją.

12. Mokytojai – mokiniai, mokytojai – mokytojai – administracija bendrauja garsu ir vaizdu per Messengerį, Skype.Nurodytu laiku jungiasi, naudojant nuotolinio bendravimo priemones.

13. Informacija mokytojams mokiniams, tėvams, pateikiama sukurtoms uždaroms grupėms ar individualiai per ,,Messenger“, ,,Facebook“, elektroninius paštus, telefonus.

14. Pagalbos specialistai – socialinis pedagogas, spec. pedagogas ir logopedas, sieks virtualiai bendrauti individualiai su kiekvienu vaiku, siekiant tvirtesnio grįžtamojo ryšio.

15. Specialiųjų poreikių mokiniams bus pateikiamos užduotys ,,Tamo dienynas” sistemoje, socialinių tinklų (žinutė, vaizdo skambutis) ir elektroninio pašto pagalba.

16. Pasirinktos nuotolinio mokymosi aplinkos ir turinys užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu.

17. Asmens duomenų apsauga bus užtikrinama laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei vadovaujantis mokymosi sutartyse numatyta tvarka.

18. Galimos ir ilgalaikės, jungiančios kelių pamokų laiką ir apimtį, užduotys.

19. Dominuos savarankiškas mokymasis, gebėjimas aiškintis informaciją pačiam.

20. Kilus neaiškumams ar norint papildomos konsultacijos mokiniai kreipiasi į mokytoją ir konsultuojasi asinchroniniu arba sinchroniniu būdu individualiai.

21. Mokiniams pamokos vyksta pagal 2019-2020 m. m. II pusmečio tvarkaraštį, kuris yra paskelbtas mokyklos svetainėje. Atsižvelgiant į situaciją tvarkaraštis gali būti koreguojamas iš anksto informuojant mokinius ir mokytojus.

22. Mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas mokytojų tarpusavio susitarimu.

23. Grįžtamasis ryšys aptariamas mokinių grupėse ar su mokiniu ir jo tėvais suderinus individualiai.

24. Mokiniai bus vertinami pažymiais, pradinių klasių mokiniai – pasiekimų lygmenimis. Didžiosios dalies užduočių įvertinimus mokiniai matys platformose, e. dienyne. Mokytojai taip pat teiks komentarus. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Visi nuotolinio mokymosi dalyviai privalo nuosekliai jungtis prie e.dienyno bei kitų mokymosi aplinkų, stebėti joje kintančią informaciją. Mokiniai privalo susipažinti su pateikiama mokymosi medžiaga, atlikti pateikiamas užduotis ir dalyvauti nurodytose veiklose ir atlikti užduotis laiku.

26. Nuotolinio mokymosi dalyviai privalo laikytis etikos principų ir taisyklių bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.

27. Dėl ligos ar kitų priežasčių nedalyvavus nuotoliniuose užsiėmimuose, galimybė atsiskaityti kitu laiku derinama su mokytoju, klasės auklėtoju.