UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Spausdinimo versija

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, nuo 2020 m. kovo 30 d. Lazdijų r. Kučiūnų mokykla pradės dirbti nuotolinio mokymo(si) būdu. Neabejotinai tai yra naujas iššūkis tiek mokyklai, tiek mokiniams, tiek tėvams. Dirbdami nuotoliniu būdu įgysime naujų žinių ir patirčių. Nuo mūsų visų pastangų, atsakingumo, motyvacijos ir bendrų susitarimų laikymosi priklauso mokymo(si) sėkmė ir ugdymo rezultatai.

Informacija mokyklos bendruomenei:

 1. Mokyklos internetinė svetainė: https:// http://kuciunai.xz.lt/;
 2. Mokyklos elektroninis dienynas TAMO.

Bendra virtuali aplinka sinchroniniam (tiesioginiam) ir asinchroniniam (netiesioginiam) bendravimui:

 1. Messenger;
 2. TAMO;
 3. Googlemail;
 4. Telefonai.

Mokymo priemonės:

 1. Popierinis turinys: vadovėliai, pratybos, mokytojo parengtos užduotys, papildoma literatūra ir kt.
 2. Skaitmeninis ar suskaitmenintas mokytojo parengtas popierinis turinys: videomedžiaga, paveikslėliai, įvairiu formatu parengtos užduotys, nuorodos į informacinius šaltinius, virtualios ekspozicijos ir kt.
 3. Virtualios mokymo(si) aplinkos (VMA):
  1. Eduka.lt;
  2. Ema;
  3. TAMO.

Mokymo(si) organizavimas:

Pamokos, klasių valandėlės, neformaliojo švietimo užsiėmimai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pailgintos dienos grupės, švietimo pagalbos specialistų užsiėmimai vyksta pagal pastovų tvarkaraštį, pagal mokykloje nustatytą darbo laiką. Vaizdo pamokos vyksta realiuoju laiku, pamokų ir kitų užsiėmimų užduotys pateikiamos tą dieną ir tuo metu, kai pagal tvarkaraštį yra to dalyko pamoka. Užduotys gali būti pateikiamas iš karto kelioms dalyko pamokoms, pvz. projektiniam darbui.

Pamokos trukmė priklausys nuo mokytojo keliamų tikslų, skirtų užduočių, tačiau nebus ilgesnė nei 45 min. trukmės.

Dalyko mokytojas su savo mokomojo dalyko mokymo tvarka, tvarkaraščiu, saugiu darbu virtualioje aplinkoje, asmens duomenų apsauga, informacija, susijusia su mokymosi turinio pasiekiamumu, mokymosi organizavimo būdais bei nuotolinio mokymosi technologijomis ir priemonėmis mokinius ir jų tėvus supažindina informaciją pateikdamas TAMO dienyne.

TAMO dienyne pagal tvarkaraštį pildomas dalyko pamokos turinys ir nurodoma pamokos forma ir mokymo aplinka, namų darbai (nurodant atlikimo datą), dalykų mokytojai sužymi (kaip ir buvo lig šiolei) kontrolinių darbų (atsiskaitomųjų darbų) datas. Kontrolinio darbo užduotys pateikiamos grafike numatytą dieną. Visus kitus atsiskaitymus, apklausas, savarankiškus darbus, projektus ir kt. vertinimą mokytojas derina su mokiniais individualiai.

TAMO dienyne bus suformuotos užduotys, pateikta mokomoji medžiaga, aiškiai ir konkrečiai nurodyta kaip jas atlikti:

TAMO dienyno skyriuje - ,,Namų darbai“ bus nurodytas namų darbų atlikimo laikas ir forma.

TAMO dienyno skyriuje - ,,Kontroliniai darbai“ nurodyta informacija apie juos.

TAMO dienyne fiksuojamas vertinimas, stebima mokymosi pažanga.

Prašome visus, kurie neprisijungę, iki 2020 m. kovo 30 d. prisijungti prie elektroninio dienyno ir sekti informaciją.

Švietimo pagalba:

Švietimo pagalbą nuotoliniu būdu teikia socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Informacinių kompiuterinių technologijų pagalbą visiems bendruomenės nariams teikia nuotolinio mokymo skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) - Žydrūnas Vaičeskas.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. el. paštu, telefonu arba susisiekti programėle Messenger - mokytojas Žydrūnas Vaičeskas, tel. 8 686 87956, el. p. zydrunasv@gmail.com.,

Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos nuotolinio mokymo(si) taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje https://kuciunai.xz.lt/.

Pasiūlymų lauksime el. p. kuciunu.mokykla@lazdijai.lt.

https://we.tl/t-0h3SH96C1n